Dojo Ken Yu Shin - Maestro Piero Villaverde Shihan 7° dan


Dojo Ken Yu Shin

Via Mantova 34, 10153 Torino

Tel +39 328 30 71 411   -   info@dojokenyushin.it